Reclassering

De drie reclasseringsinstellingen Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils, samen aangeduid als 3RO, zijn belangrijke partners in de detentiefasering en voorbereiding op het leven na detentie.

Vanuit Ex-Made wordt samenwerking bevorderd op het gebied van:

  • screening van gedetineerden
  • het delen van informatie in het D&R proces
  • advisering over risico's bij extramurale activiteiten
  • het afstemmen van taken in het Penitentiair Programma (PP) ten aanzien van de begeleiding en controle op de PP deelnemer

De 3RO biedt inhoudelijke programma's aan waaraan kan worden deelgenomen en anderzijds zien zij toe op het voldoen aan de voorwaarden door de deelnemer.

Daar waar de inrichting stopt (de invrijheidstelling) kan het reclasseringstoezicht doorlopen als bijzondere voorwaarde.

De contacten met de gemeenten worden verzorgd vanuit het project Detentie&Re-integratie.